#
ชื่อ-นามสกุล
ความถนัดทั่วไป
เฉพาะทาง
สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่ม
เบอร์โทร
1 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ASP HTML PHP SERVER JSP JAVA NETWORK PHP การออกแบบ ภาพยนตร์ 0804692136
2 นายประสิทธิ์ วงพินิจ - HTML server , การเขียนระบบ ต่างๆ 0821300541
3 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ กราฟิก ฮื่นๆ Network 0878758189
4 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ Office2013 , Photoshop นำเสนอ เว็บไซต์และการสร้างสื่อการสอน 0985840319
5 Mr.Dewit Phaikaew ปฏิบัติการสอน NetWork การซ่อมบำรุง 0817901906
6 นายทองใบ ไชยภักดี กีฬาและดนตรี ซ่อมบำรุง เขียนโปรแกรม 08600649329
7 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง นำเสนอ นำเสนอ Network 0862540646
8 นางสาววัลวลี สิตพงษ์ - ฮื่นๆ การจัดทำเว็บไซต์ 0897178425
9 นายธิติพล เกษรัตน์ กีฬา ฮื่นๆ เว็บ 0857761926
10 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล โปรแกรมพื้นฐาน Word Excel Powerpoint ซ่อมบำรุง server , mysql , php 0897180242
11 นายทวี โสมชม ดนตรี ซ่อมบำรุง Server, PHP, Net Work 0874587392
12 นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกู ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมต่างๆ ซ่อมบำรุง การดูแลระบบเซอร์เวอร์ การวางเครือข่าย การเขียนเว็บไซค์ การจัดการระบบ 0876510420
13 นายวิชัย ทองแกะ คอมพิวเตอร์ ฮื่นๆ oop, php,mysql 0833728920
14 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร การนำเสนอ ฮื่นๆ การทำเว็บไซต์ Network server 0878736176
15 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี บอกไม่ถูก ฮื่นๆ ทุกอย่าง 0811859784
16 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี การใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ซ่อมบำรุง การใช้โปรแกรมนำเสนอ 0856564965
17 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร Photoshop ฮื่นๆ PHP 0868769725
18 นางนุชรี แก่นลา โปรแกรมสำเร็จรูป ออฟฟิส ฮื่นๆ - 0971869660
19 นางเบญจมาศ วะรงค์ office software สำเร็จรูป นำเสนอ การเขียนเว็บ php java 0872613879
20 นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร ใช้อินเตอร์เน็ต นำเสนอ Html ซอฟแวร์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน 0885951302
21 นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ NO ฮื่นๆ NO 0890448563
22 นายไผท คงศรีลา เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ NetWork advance hacked network , amf framework flash 0885804794
23 นายไสว วงศ์บา กีฬา ฮื่นๆ ทุกเรื่อง 0981275344
24 นายวรวุฒิ ดวงแก้ว จบเอกอื่นครับ ฮื่นๆ ทุกๆอย่าง 0918329860
25 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ - ฮื่นๆ - 0918323405
26 นายประจญ อ่อนพั้ว สื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ นำเสนอ php 0868651308
27 นางสาวกฤติยา คำเพราะ นาฎศิลป์ ภาพยนต์ หุ่นยนต์ 0868700137
28 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ คอมพิวเตอร์ HTML อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 0846070276
29 นายถาวร ยี่สุุ่น ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ HTML flash cs6 0828692769
30 นายบัญชา พรหมทา คอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง photoshop ขั้นสูง 0826058833
31 นายประวิตร ตระกูลวิทยานั Game Computer ฮื่นๆ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลออนไลน์ 0910141968
32 นายสุวิทย์ พากเพียร ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นบ้าน,ตกแต่งสถานที่ นำเสนอ ระบบเครือข่าย 082862723
33 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน นำเสนอ การซ่อมบำรุง 0954285262
34 นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซ่อมบำรุง การดูแลระบบ / การสร้างเว็บไซต์ ฐานข้อมูล 0638395218
35 นายโกศล ป้องกัน ซ่อมประกอบ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวิดีโอ ออกแบบกราฟฟิก ซ่อมบำรุง Android 0929244451
36 นายอรรถพล สุรวิทย์ Photoshop, นำเสนอ ระบบ server 0884755545
37 นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตร สร้างเว็บ,ตัดต่อวีดีโอ,e-book,สร้างสื่อCAI PHP หุ่นยนต์ 0856823740

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com หน้านี้ประมวลผล 0.13001799583435 วินาที